Samenkomsten

In onze samenkomsten zingen en bidden we samen. Ook lezen we uit de bijbel en luisteren we naar een preek. Zo willen we groeien in het geloof.
Al met al duurt een kerkdienst gemiddeld ruim een uur. Na elke ochtenddienst drinken we samen koffie of thee en praten we wat na. Op zondag ontmoeten we God èn elkaar!

Hoe ziet een kerkdienst er dan uit?
De dienst verloopt in de regel als volgt:

Mededelingen
Votum en Vrede- of Zegengroet (staand)
Gemeentezang (antwoordlied)
Voorlezing van de Tien Geboden
Gemeentezang (antwoordlied)
Gebed
Lezen van een gedeelte uit de Bijbel (soms afgewisseld door samenzang)
Lezen van de tekst waarover de preek in het bijzonder zal gaan
Preek
Gemeentezang (antwoordlied)
De Geloofsbelijdenis('s middags) voorgelezen of zingend
Dankgebed
Collecte
Gemeentezang (slotlied staande)
Zegen, gevolgd door gezongen amen
Einde van de kerkdienst

Voorlezing
′s Ochtends wordt de wet, de Tien Geboden, voorgelezen. In de middagdienst is dat de belijdenis van ons geloof; soms leest de dominee de belijdenis; soms zingen we deze belijdenis samen.

Gebed
De dominee spreekt het namens ons allen uit en wij bidden in stilte mee. In het gebed belijden we onze schuld, vragen we om vergeving, vragen we een zegen voor de dienst en soms wordt er gebeden voor mensen in en buiten de kerk, voor de overheid, voor de zending, voor mensen in nood, enzovoort.

Lezing
Lezen van een gedeelte uit de Bijbel. De tekst is het Bijbelgedeelte waar de dominee in de preek in het bijzonder bij stil zal staan.

Preek
Naar aanleiding van een gelezen tekst houdt de predikant een preek, dit is het woord van onze God. Speciaal voor de kinderen geeft de predikant, voorafgaand aan de preek, vaak een korte uitleg.

Dankgebed
De gemeente dankt God o.a. voor de dienst en voor de preek. Soms worden de voorbeden voor de mensen en de wereld in dit gebed gedaan en niet aan het begin van de dienst.

Collecte
Tijdens de kerkdienst wordt er geld ingezameld voor een kerkelijk doel; hierin geven we terug wat God aan ons gegeven heeft als dankbaarheid. Er wordt in iedere dienst voor twee verschillende doelen gecollecteerd, die aan het begin van de dienst worden meegedeeld.

Zegen
God geeft ons zijn zegen mee. Wij beantwoorden door samen 'amen' te zingen.

De Heilige Doop
Het kan zijn, dat u een kerkdienst meemaakt, waarin een kind of een volwassene de Heilige Doop ontvangt. Dit is een aanduiding dat iemand bij de Heer hoort en in Zijn gemeente is opgenomen. Het doopformulier wordt hierbij gelezen.

Het Heilig Avondmaal
Ook kan het gebeuren dat u een kerkdienst meemaakt, waarin het Heilig Avondmaal gevierd wordt. Hierbij gedenken we dat onze Heer Jezus Christus voor ons gestorven is om ons met God te verzoenen. Deze viering is voor leden die belijdenis van hun geloof hebben gedaan.

Eerstvolgende samenkomsten

Geen kalenderitems gevonden